The Felicity

Privacy verklaring Home Invest Belgium

Welkom op de website van The Felicity, een vastgoedproject van Home Invest Belgium, een publiek gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (BE-REIT) met maatschappelijke zetel gelegen te Woluwedal 46, B-11 – B-1200 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Belgische Ondernemingen onder het BTW-nummer 420 767 885.

Deze privacy verklaring vormt de basis voor de manier waarop Home Invest Belgium Persoonsgegevens van de gebruikers van de website verwerkt.

Home Invest Belgium wenst uw privacy te beschermen en te respecteren.

Door deze website te gebruiken erkent u kennis te hebben genomen van deze privacy verklaring en gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens zoals in deze verklaring beschreven. Home Invest Belgium kan de policy op elk moment herzien. Als u deze website blijft gebruiken na het bekendmaken van wijzigingen in de privacy verklaring, betekent dit dat u die wijzigingen aanvaardt, zelfs indien u deze niet mocht hebben gelezen. Indien u het niet eens bent met deze verklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van de website. U kan steeds klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Home Invest Belgium doet de nodige inspanningen om om de Persoonsgegevens zo correct mogelijk en up to date te houden, zonder de juistheid of volledigheid van de Persoonsgegevens te kunnen garanderen.

Verzamelen van Persoonsgegevens

In deze verklaring staat “Persoonsgegevens” voor informatie dat toelaat om rechtstreeks of onrechtstreeks een persoon te kunnen identificeren.

We kunnen in het bezit worden gesteld van Persoonsgegevens wanneer u zelf persoonlijke informatie met ons deelt zoals wanneer u zich bv. op de website aanmeldt, zich inschrijft om informatie te ontvangen, een enquête invult, een online contactformulier invult of met ons correspondeert via telefoon, e-mail of op enige andere wijze. Op deze manier kunnen wij volgende gegevens van u verzamelen: uw naam (voornaam en achternaam), adres, e-mailadres, gebruikersnaam, telefoonnummer, leeftijd, geboortedatum, geslacht, usergegevens, en andere persoonlijke gegevens die u ons vrijwillig meedeelt.

Wij (en externe partijen die namens ons handelen) kunnen gebruik maken van cookies en andere tools (bv. pixel tags) om informatie over u te verzamelen op een geautomatiseerde wijze wanneer u gebruikt maakt van de website van Home Invest Belgium. Deze informatie kan het volgende inhouden: informatie over het type browser waar u mee werkt, details over de webpagina’s die u bezocht heeft, uw IP-adres, de hyperlinks waarop u geklikt heeft, uw gebruikersnaam, profielfoto, geslacht, netwerken en andere informatie die u wenst te delen wanneer u externe websites bezoekt (bv wanneer u op de “Vind ik leuk” knop van Facebook klikt).

We kunnen eveneens persoonlijke informatie van u ontvangen via andere geldige bronnen, waaronder informatie via commerciële kanalen zoals publieke gegevensbanken en informatie van derde partijen. Het type informatie dat we via dergelijke bronnen kunnen ontvangen, zijn uw naam, adres, leeftijd, voorkeuren en publiek beschikbare informatie zoals gebruikersgegevens, blogs en posts, als dit wettelijk is toegelaten.

In het algemeen kan u onze website bezoeken zonder Persoonsgegevens te moeten meedelen. Indien u daarentegen toch Persoonsgegevens meedeelt, staat u Home Invest Belgium toe uw Persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden die hieronder worden weergegeven.

Web browser cookies

Onze website kan gebruik maken van “cookies” om uw surfervaring te optimaliseren. Indien u deze cookies weigert, zullen sommige delen van de website niet of niet optimaal werken. U kan altijd deze cookies weigeren, of vragen om gewaarschuwd te worden wanneer cookies worden verstuurd. Indien u hiervoor kiest, hou er dan rekening mee dat delen van onze website misschien niet optimaal zullen werken.

Gebruik van uw informatie

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

  • De nakoming van onze verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten die wij met u gesloten hebben;
  • Het verstrekken van de diensten en informatie die u heeft gevraagd;
  • Het versturen van periodieke mails: uw emailadres kan gebruikt worden om u informatie en updates te sturen conform met uw aanvraag. Het kan ook gebruikt worden om uw vragen en verzoeken te beantwoorden. Indien u gekozen heeft om deel uit te maken van onze mailinglijst (via het systeem van opt-in), zal u e-mails ontvangen die informatie kan bevatten over ons bedrijf, updates, gerelateerde producten en diensten, enz. Indien u zich, wenst uit te schrijven (opt-out optie) en niet langer mails wenst te ontvangen, kan u zich op elk moment van onze mailingslijst uitschrijven via de relevante link.
  • Het verstrekken van informatie over andere diensten die we aanbieden die gelijkaardig zijn aan degene die u reeds gebruikt heeft of waarin u interesse heef getoond;

Het informeren over veranderingen in onze diensten;Het verbeteren van onze website om te garanderen dat de inhoud op de voor u meest effectieve manier gepresenteerd wordtWe behouden ons het recht voor om uw Persoonsgegevens bekend te maken of te delen teneinde een wettelijke verplichting na te komen of teneinde de rechten van de Vennootschap of anderen te beschermen of indien dit noodzakelijk is conform een gerechtelijke procedure of bevel.

U erkent, door de ter beschikking stelling van Persoonsgegevens via de website, dat u de vereiste hoedanigheid heeft om deze gegevens mee te delen en u verleent hiermee uw toestemming dat de Persoonsgegevens door Home Invest Belgium kunnen gebruikt worden zoals uiteengezet in deze verklaring.

Wanneer uw Persoonsgegevens om een andere manier zouden worden gebruikt dan hierboven vermeld zullen wij u hierover informeren en zal u de keuze worden gelaten of wij al dan niet zo mogen handelen.

Wettelijke grondslag

Uw Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op basis van volgende rechtsgronden:

  • Indien dit noodzakelijk is voor het behartigen van onze legitieme belangen, voor zover uw rechten niet zwaarder doorwegen dan onze belangen (zo worden de Persoonsgegevens ook gebruikt om ons productaanbod beter te kunnen personaliseren);
  • Indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u;
  • Indien u voorafgaandelijk en uitdrukkelijk uw akkoord heeft verleend.

Mededeling van uw gegevens

We kunnen gebruik maken van externe dienstverleners om ons te helpen met onze business, onze website of om in onze naam handelingen te verrichten zoals het houden van enquêtes. We kunnen uw gegevens aan deze derde partijen meedelen, doch enkel voor deze beperkte doeleinden.

U gaat ermee akkoord dat we het recht hebben om uw Persoonsgegevens te delen met onze dochtervennootschappen, publieke overheden (inclusief diensten van justitie en politie) in het geval van bv. een cyberincident, onze leveranciers voor IT of marketing diensten. Het kan eveneens dat wij Persoonsgegevens meedelen indien dit passend is om één van de doeleinden te verwezenlijken vermeld in deze privacy verklaring.

Rechten verbonden aan uw Persoonsgegevens: recht op toegang, aanpassing, update en verwijdering

U heeft het recht een wijziging aan te vragen van uw Persoonsgegevens en u kan steeds bezwaar maken tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, tenzij u hiervoor toestemming zou hebben gegeven.

U kan uw aanvraag tot toegang, verbetering, update of bezwaar voor het gebruik van uw Persoonsgegevens doorgeven aan privacy@homeinvest.be. Indien u momenteel informatie ontvangt van Home Invest Belgium en dit niet langer wenst te ontvangen, gelieve u dan uit te schrijven van deze diensten via de daartoe voorziene link dat voorzien is op het einde van elk persbericht. Gelieve er rekening mee te houden dat we sommige gegevens moeten behouden om administratieve of wettelijke doeleinden(bv. boekhoudkundige informatie).

Indien het gebruik van uw Persoonsgegevens gebaseerd isop uw toestemming, heeft u steeds het recht uw toestemming in te trekken. Dit houdt tevens het recht in om uw toestemming in te trekken voor het gebruik van de Persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.

In sommige specifieke omstandigheden heeft u het recht om uw persoonsgegevens op te vragen in een gestructureerde, gebruikelijke en leesbare vorm opdat u dit zou kunnen herbruiken voor eigen gebruik voor verschillende diensten.

Veiligheid

We hebben een aantal veiligheidsmaatregelen ingebouwd op onze website om een ongeoorloofde vrijgave of toegang tot de verzamelde Persoonsgegevens te verhinderen. We streven ernaar om een veilige en betrouwbare website aan te bieden voor de gebruikers, maar gelieve er rekening mee te houden dat we de vertrouwelijkheid van alle communicatie of materiaal dat door ons of aan ons wordt bezorgd via onze website, niet kunnen garanderen. We kunnen in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de veiligheid van de informatie die via deze methodes wordt verzonden. Alle informatie die u ons bezorgt, wordt opgeslagen op beveiligde servers. Mochten wij u een paswoord ter beschikking hebben gesteld om bepaalde delen van onze website te gebruiken, is het uw verantwoordelijkheid om dit vertrouwelijk te behandelen. Gelieve dit paswoord aan niemand mee te delen.

Bewaring van de Persoonsgegevens

De informatie waarover we beschikken wordt bewaard conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig om de in deze verklaring vermelde doeleinden, tenzij de verwerking vereist is in verband met een hangend of mogelijk geschil of indien het noodzakelijk is om te voldoen aan enige wettelijke of reglementaire verplichting.

Doorgifte van de Persoonsgegevens

Wij kunnen de Persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese unie indien dit nodig is om één van de hogervermelde doeleinden te verwezenlijken. Indien wij dit doen, zullen we erop toezien dat uw gegevens doorgegeven worden met de nodige beveiligingsmaatregelen.

Websites van derde partijen

Onze website kan links bevatten naar andere websites. Home Invest Belgium is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de privacyverklaring van deze websites. U dient er rekening mee te houden dat de websites van derde partijen Persoonsgegevens kunnen verzamelen, gebruiken of doorgeven ondere andere voorwaarden dan deze van Home Invest Belgium.

De privacyverklaring werd voor het laatste geüpdated op 25 mei 2018. Om de updates van de verklaring na te kijken, gelieve de pagina regelmatig te consulteren.

De verwerkingsverantwoordelijke is Home Invest Belgium, met ondernemingsnummer BE 0420.767.885, met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Woluwedal 46, B11.

Vragen, verzoeken en commentaren in verband met de privacy verklaring mogen steeds gesteld worden naar privacy@homeinvest.be. Wel vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart of een ander bewijs van uw identiteit aan ons over te maken teneinde te voorkomen dat uw Persoonsgegevens worden gewijzigd op vraag van onbevoegden. Wij zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk behandelen. Indien wij meer dan 1 maand nodig zouden hebben om op uw vraag te antwoorden, laten wij u dit weten.